Trường THPT Trùng Khánh xây dựng kế hoạch ngoại khóa tuyên truyền ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2020, dự kiến sẽ triển khai ngoại khóa vào trung tuần tháng 5 năm 2020